Open navigation

Công văn 3073/TCT-CS Vướng mắc về hạch toán chi phí đối với khoản thanh lý tài sản cố định khi chưa hết khấu hao


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3073 / TCT - CS

V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 510 / CT - TTHT ngày 28/03/2014 của Cục thuế tỉnh Bến Tre đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán chi phí đối với khoản thanh lý tài sản cố định khi chưa hết khấu hao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 1, Điều 9, Luật thuế TNDN số 14 / 2008 / QH12 ngày 03/06/2008 quy định: “Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


    1. Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;


    2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.


Căn cứ quy định nêu trên, theo giải trình của Cục thuế tỉnh Bến Tre tại công văn số 510 / CT - TTHT ngày 28/03/2014, trường hợp thời gian sử dụng tài sản là 28%, việc thanh lý tài sản không thông qua tổ chức bán đấu giá công khai, không có cơ quan độc lập xác định giá trị của tài sản trước khi thanh lý, không đủ điều kiện để thanh lý tài sản theo quy định tại Thông tư số 01 / 2005 / TT - BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại, do vậy Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Bến Tre: phần giá trị còn lại của tài sản không đủ điều kiện hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC); Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.