Open navigation

Công văn 39319/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 39319 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính


Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 377 / PC - TCT ngày 20/5/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả trên Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Lê Minh Anh - địa chỉ email: ngockstkbd@yahoo.com (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:


+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định các khoản chi được trừ như sau:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất; kinh doanh của doanh 

  nghiệp.


 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


 3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”


+ Tại Khoản 2 Điều 4 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


“...
  1. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố 

   định.


   Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


   ...”


   Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:


   • Trường hợp Tháng 11 / 2015 Công ty của Độc giả triển khai thêm nghiệp vụ kinh doanh mới (bán voucher / coupon online) chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


   • Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng cục Thuế (để báo cáo);

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.