Open navigation

Công văn 4888/TCT-TNCN Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4888/TCT-TNCN

V/v thuế TNDN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương


Trả lời công văn số 12280/CT-KT2 ngày 04/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế TNDN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2941/TCT-CS ngày 17/7/2009 trả lời đơn thư của Ông Trịnh Cường và Công văn số 2940/TCT-CS ngày 17/7/2009 trả lời đơn thư của ông Hà Hón (bản chụp đính kèm).


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ quy định của pháp luật về thuế và hồ sơ cụ thể về việc chuyển nhượng vốn của Ông Đặng Ngọc Hòa tại thời điểm năm 2007 để hướng dẫn Ông Đặng Ngọc Hòa kê khai và nộp thuế đúng quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • LĐTC Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Website TCT;

  • Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lý Thị Hoài Hương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.