Open navigation

Công văn 364/TLĐ Thực hiện Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 364/TLĐ
V/v thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019


Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương,
Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”, theo đó, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết Kế hoạch thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” năm 2019 (có văn bản đính kèm). Để triển khai kịp thời, hiệu quvăn bản nêu trên, Tổng Liên đoàn đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương căn cứ Kế hoạch của Tổng Liên đoàn chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện đơn vị mình và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện.

Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng quý, năm, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện của cấp mình gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban CSKTXH&TĐKT, email: ngokhanhtld@gmail.com). Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo quý trước ngày 25 của tháng cuối quý; Báo cáo năm trước ngày 10 tháng 11 hằng năm.Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.ĐCT TLĐ;
 - Lưu: VT; CSKTXH&TĐKT.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHỤ TRÁCH BAN CSKTXH&TĐKT

 Nguyễn 
Văn Toản

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH “PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2019

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký ngày 26/12/2017 về việc thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam”, năm 2019 nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai chương trình vận động các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động sử dụng hàng tiêu dùng với giá ưu đãi và tạo kinh phí tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam”, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

2. Yêu cầu

a) Các Bưu điện tnh, thành phố xây dựng kế hoạch, các chương trình ưu đãi giảm giá sản phẩm hàng tiêu dùng đến các cấp vị công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở phối hợp với Công đoàn Bưu điện Việt Nam, các Bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức các chương trình ưu đãi giảm giá, góp phần hỗ trợ gây quỹ và tuyên truyền nội dung thỏa thuận, kế hoạch đđoàn viên và người lao động hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tự nguyện tham gia không bắt buộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI

1. Thời gian: Theo các nội dung phối hợp được hai bên thống nhất và cụ thể theo từng chương trình.

2. Phạm vi: Tại 63 tỉnh, thành phố.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP TRỌNG TÂM

1. Triển khai các hoạt động trước và trong “Tháng Công nhân” năm 2019, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 đến hết 31/5/2019.

2. Triển khai thực hiện Chương trình “Mái m Công đoàn” bắt đầu từ 01/07/2019 đến hết ngày 30/9/2019, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2019) và 74 năm truyền thống ngành Bưu điện (15/08/1945 - 15/08/2019) và phát hành bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

3. Triển khai các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và tổ chức Tết Sum vầy năm 2020, bắt đầu từ 01/10/2019 đến 31/12/2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp công đoàn

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Tổng Liên đoàn chỉ đạo Công đoàn cấp tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện chương trình đảm bảo hiệu quả nhằm gây quhỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

- Tùy theo nội dung cụ thể của từng chương trình, Tổng Liên đoàn thông báo đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để phi hợp truyền thông, giúp đoàn viên và người lao động hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tự nguyện tham gia chương trình trên cơ sở nhu cầu cá nhân.

- Giám sát, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các Bưu điện tỉnh, thành phố triển khai chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

- Đầu mối thực hiện: Giao cho Ban Chính sách KTXH&TĐKT là đầu mối tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; địa chỉ liên hệ Ông Ngô Quang Khánh, điện thoại: 0915.464.290, Email: ngokhanhtld@gmail.com

b) Liên đoàn Lao động tnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Có văn bản chđạo Công đoàn các cấp tại địa phương phối hợp với Bưu điện cùng cấp triển khai thực hiện chương trình; tham gia giám sát, đôn đốc đảm bo chương trình hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền nội dung chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao” gia hai bên.

2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các Bưu điện tỉnh, thành phố

a) Tng công ty Bưu điện Việt Nam:

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động và sau đó trích một phần kinh phí gây quỹ hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Thiết kế mẫu băng rôn, poster, phướn và tờ gấp truyền thông chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam” mang thương hiệu của Tng Liên đoàn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Giám sát, đánh giá và hỗ trợ các Bưu điện tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai, đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ.

- Đầu mối thực hiện: Giao cho Ban Kinh doanh Phân phối - Truyền thông là đầu mối tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; địa chỉ liên hệ Ông Lê Huy Quang, điện thoại: 0903.495.979, Email: quanglh@vnpost.vn.

b) Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:

- Phối hợp với Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn để tuyên truyền nội dung chương trình đoàn viên công đoàn và người lao động biết và tích cực tham gia chương trình.

- Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức truyền thông đến cán bộ, nhân viên, người lao động, đoàn viên Công đoàn Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Tổng công ty.

c) Bưu điện tnh, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, các chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá sản phẩm hàng tiêu dùng thông báo đến các cấp công đoàn trên địa bàn, đoàn viên công đoàn và người lao động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

- Tổ chức in băng rôn, poster, phướn, tờ gấp theo mẫu cung cấp trên cơ sở nhu cầu thực tế, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tuyên truyền nội dung chương trình đoàn viên công đoàn và người lao động biết và tham gia chương trình.

- Phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đặt hàng để đáp ứng đầy đhàng hóa tại các điểm bán hàng.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” năm 2019 giữa Tổng Liên đoàn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam


 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
 Phạm Anh Tuấn

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2019

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Ngọ Duy Hiểu


Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.