Open navigation

Công văn 7750/TCHQ-GSQL Nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Tiên, tỉnh Đắk Nông

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 7750/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Tiên, tỉnh Đk Nông

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày 27/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có công văn số 5764/UBND-KTN cho phép Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại vận tải Vi Quý được thu mua nông sản (củ sắn tươi) của nông dân huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia vận chuyển qua biên giới theo đường mòn tại tọa độ (6382372039) thuộc Đồn Biên phòng Đắk Tiên, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Hải quan, căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động thương mại biên giới, Tổng cục Hải quan trao đổi như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 51 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa mua bán, trao đi của cư dân biên giới phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; nơi không có cơ quan hải quan thì chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ đội biên phòng theo quy định của Luật này. Hoạt động thu mua nông sản tại Campuchia của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại vận tải Vi Quý vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam là hoạt động nhập khẩu hàng hóa của thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, không phải là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

2. Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền thì hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, ca khẩu phụ và li mở biên giới.

3. Căn cứ Điều 6, Điều 11 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới thì hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân và cư dân biên giới chỉ được thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP. Theo đó, UBND tỉnh biên giới quyết định, công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên thì việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại vận tải Vi Quý thu mua nông sản (củ sắn tươi) tại Campuchia vận chuyển qua biên giới theo đường mòn tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Tiên, tỉnh Đắk Nông nhập khẩu vào Việt Nam là không phù hp với các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và lối mở biên giới theo quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh trong quản lý hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ;
 (để báo cáo)
 - VPTT BCĐ 389 quốc gia;
 (để báo cáo)
 - TCT Nguyễn Văn
Cẩn; (để báo cáo)
 - Bộ Công Thương;
 (để phối hợp)
 - BTL Bộ đội Biên phòng;
 (để phối hợp)
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để thực hiện);
 - Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.