Open navigation

Công văn 2644/BHXH-BT ngày 19/08/2020 Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2644/BHXH-BT

V/v thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên đem lại kết quả tích cực, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Kết quả năm học 2019 - 2020, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 95,2% tăng 1% so với năm học 2018 - 2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Để triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 đạt hiệu quả, đảm bảo đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 trên địa bàn, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng cơ sở giáo dục, phấn đấu 100% về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

3. Tổ chức lễ ra quân, truyền thông về công tác BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới 2020 - 2021 bằng các hình thức phù hợp đến tất cả các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, tham gia BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

4. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

5. Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu BHXH tỉnh triển khai các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình Liệu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.