Open navigation

Công văn 3897/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3897/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH ANT
(Đ/c: Xã Tân Trường 
- Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương 
Tel: (0220)3.785.121)

Tổng cục Thuế nhận được công văn được số 27.07.2021 ngày 27/7/2021 của Công ty TNHH ANT (HN) (Công ty) vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2 Khoản 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

...

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân b s thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân b số thuế phải nộp.

...

d) Thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế phải xác định riêng s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan thuế quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không được tính phân bổ cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác của người nộp thuế.”

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ (đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP) quy định thu nhập miễn thuế như sau:

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty tại công văn số 27.07.2021 ngày 27/7/2021: Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Hải Dương, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Sơn La đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động chăn nuôi lợn tại tỉnh Sơn La với cơ quan thuế quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại Sơn La theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại tỉnh Sơn La trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại tỉnh Sơn La. Đồng thời, kết thúc năm tính thuế, Công ty phải quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định.

Trường hợp Chi nhánh công ty có thu nhập từ hoạt động chăn nuôi lợn tại Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ thì khoản thu nhập này thuộc thu nhập miễn thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Sơn La đ được hướng dẫn thực hiện theo quy định về địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Cục Thuế tỉnh Sơn La;
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.