Open navigation

Công văn 338/LĐTBXH-BHXH ngày 30/01/2013 Thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 338/LĐTBXH-BHXH

V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thời gian gần đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người lao động về việc các doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con theo quy định của Bộ luật Lao động do chưa có văn bản hướng dẫn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 157 Bộ luật Lao động thì lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Tại tiết b khoản 2 Điều 240 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Theo quy định tại Điều 242 Bộ luật Lao động, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền chỉ được hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Bộ luật.

Căn cứ quy định nêu trên, sẽ không có văn bản hướng dẫn về nội dung nghỉ thai sản quy định tại Bộ luật Lao động, Đối với lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản từ ngày 01/5/2013 trở đi thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Đối với lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013 mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con là 06 tháng.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, Vụ BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Minh Huân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.