Open navigation

Công văn 1695/TCHQ-PC ngày 12/05/2022 Vướng mắc xử lý vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/TCHQ-PC

V/v vướng mắc xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 384/HQQB-NV ngày 21/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính của Công ty TNHH Hiếu Ngân Logistic, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ các quy định tại khoản 6 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 năm 2012; điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 năm 2012 (đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14); khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021; hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành-PTCT (để b/c)
 - Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Việt Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.