Open navigation

Công văn 2159/TCHQ-PC ngày 10/06/2022 Vướng mắc xử lý vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/TCHQ-PC

V/v vướng mắc XPVPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 475/HQĐL-NV ngày 17/5/2022 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk v/v báo cáo vướng mắc xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với giấy phép nhập khẩu phải được xác định là hàng hóa không có giấy phép nhập khẩu.

- Căn cứ văn bản giải trình của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tại công văn 475/HQĐL-NV, Tổng cục giao Cục Hải quan Đăk Lăk có văn bản trao đổi với Cục Y tế dự phòng về việc không thống nhất giữa văn bản xin cấp phép của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (cơ quan chủ quản của BQL Dự án) và văn bản cấp phép của Cục Y tế dự phòng. Trên cơ sở ý kiến của Cục Y tế dự phòng, Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk giải quyết vụ việc theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Lưu Mạnh Tưởng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.