Open navigation

Công văn 2404/TCHQ-PC ngày 20/06/2020 Tự kiểm tra, xử lý văn bản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/TCHQ-PC

V/v tự kiểm tra, xử lý văn bản

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan 

Ngày 26/01/2022, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 312/TCHQ-PC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. Để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra văn bản trong thời gian tới, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Không tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật. 

2. Không tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn nhau. 

3. Soạn thảo, ban hành văn bản theo đúng quy định của pháp luật 

- Đối với văn bản quy phạm pháp luật: Soạn thảo, ban hành theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với văn bản hành chính: Soạn thảo, ban hành theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, xây dựng, ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan; Quy chế công tác văn thư của Tổng cục Hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-TCHQ ngày 15/3/2021 của Tổng cục Hải quan). 

4. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính ngay từ bước soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành đến khi văn bản được phát hành và áp dụng. 

5. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện văn bản có vi phạm, báo cáo ngay Lãnh đạo đơn vị, xử lý theo quy định tại Điều 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản của Tổng cục Hải quan.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo (về nội dung báo cáo và thời hạn gửi báo cáo) theo đúng Công văn số 312/TCHQ-PC ngày 26/01/2022 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
 - Vụ Pháp chế Bộ Tài Chính (để b/c);

 - Lưu: VT, 
PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.