Open navigation

Công văn 2903/BGDĐT-KHTC ngày 07/07/2022 Lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/BGDĐT-KHTC

V/v lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến về các nội dung sau:

1. Về lộ trình học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Bộ GDĐT đề xuất điều chỉnh lộ trình học phí như sau:

1.1. Đối với năm học 2022-2023: (i) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bằng mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2021 - 2022 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; (ii) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí.

Đối với các địa phương đã ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 mà mức thu học phí cao hơn so với năm học 2021-2022: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với năm học 2021-2022 đến hết năm học 2022-2023.

1.2. Từ năm học 2023-2024: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung và mức học phí mầm non, phổ thông công lập theo chỉ số giá tiêu dùng hằng năm.

2. Về đề xuất thực hiện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022-2023

Để có đầy đủ căn cứ đánh giá tác động của đề xuất chính sách miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022-2023, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương cung cấp số liệu báo cáo về các nội dung như sau:

- Số lượng học sinh trung học cơ sở được hỗ trợ đóng học phí, mức hỗ trợ đóng học phí và tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định của địa phương;

- Tổng số học sinh trung học cơ sở, mức thu học phí, tổng số kinh phí cấp bù miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Công văn)

Báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), đồng thời gửi về địa chỉ email: vukhtc@moet.gov.vn trước ngày 15/7/2022 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện);
 - Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Ngọc Thưởng


Địa phương: ……………

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ HỌC PHÍ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm Công văn 2903/BGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 7/2022 của Bộ GDĐT)

TT

Chỉ tiêu

Tổng số học sinh THCS

Trong đó

Mức thu học phí (nghìn đồng/học sinh/tháng)

Tổng kinh phí NSNN cấp bù miễn học phí cho học sinh THCS (triệu đồng)

Trong đó

Số HS THCS được hỗ trợ đóng học phí theo quy định của địa phương

Số HS THCS sẽ được miễn học phí năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Số HS THCS chưa miễn học phí

Số kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng học phí cho học sinh THCS theo quy định của địa phương

Số kinh phí NSNN cấp bù miễn học phí học sinh THCS năm học 2022-2023 theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (triệu đồng)

Số kinh phí đề nghị cấp bù học phí năm học 2022-2023 cho học sinh THCS còn lại (triệu đồng)

A

B

1= (2+3+4)

2

3

4

5

6= (7+8+9)

7

8

9

I

Số lượng học sinh THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khu vực Thành thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khu vực Nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khu vực dân tộc thiểu s và miền núi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng số kinh phí cấp bù miễn học phí cho học sinh THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số kinh phí ngân sách địa phương tự cân đối (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số kinh phí đề nghị Ngân sách trung ương hỗ trợ (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.