Open navigation

Công văn 4789/BNN-TY ngày 25/07/2022 Chỉ đạo ngăn chặn xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4789/BNN-TY

V/v chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y, hiện nay do sự chênh lệch về giá cả lợn và sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là việc vận chuyển lợn từ Việt Nam qua biên giới phía Bắc, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng,… giữa các nước với Việt Nam.

Để khẩn trương ngăn chặn, chấm dứt tình trạng nêu trên, đồng thời để ổn định giá cả thịt lợn tại thị trường trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam; cụ thể cần tập trung một số nội dung sau:

1. Đề nghị Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia

a) Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới trong việc ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép lợn, sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam.

b) Thành lập các đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 quốc gia trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trái phép; bảo đảm chấm dứt ngay tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam tại các đường mòn, lối mở,… với các nước.

b) Trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển ra, vào Việt Nam bất hợp pháp thì phải xử lý, tiêu hủy theo quy định.

c) Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương.

d) Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam.

đ) Chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trái phép lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thông tin cho Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, để kịp thời phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Thành viên BCĐ quốc gia phòng, chống DTLCP (để p/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi; Trung tâm Khuyến nông quốc gia (để t/h);
- Thanh tra Bộ (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCCN&TY các tỉnh, TP (để t/h);
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
 - Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phùng Đức Tiến

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.