Open navigation

Quyết định 1590/QĐ-BTTTT ngày 25/08/2022 Giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch thông tin tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc

BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI TIỂU DỰ ÁN 1- GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN THUỘC DỰ ÁN 6- TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Thông tin cơ sở thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Điều 2. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1- Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2022.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa thông tin được giao tại Quyết định số 1317/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Điều 3. Cục Thông tin cơ sở chủ trì xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự toán kinh phí chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt trong Kế hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn;
- Bộ Lao động, thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo;
 - Lưu: VT, TTCS, LP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Anh Tuấn

 


KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI TIỂU DỰ ÁN 1 - GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN THUỘC DỰ ÁN 6 - TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-BTTTT ngày 25/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, toàn xã hội và của người nghèo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

2. Phổ biến, định hướng cho người dân có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ để tham gia thụ hưởng Chương trình.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

- Thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh... nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo.

- Tuyên truyền các mô hình, các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Thông tin về các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

Tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh trên Kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn quốc, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.

2.1. Chương trình phát thanh

- Số lượng chương trình dự kiến: 100

- Thể loại: Phóng sự chính luận

- Thời lượng: 05 phút/chương trình.

2.2. Tiu phẩm phát thanh

- Số lượng chương trình dự kiến: 65

- Thể loại: Tiểu phẩm phát thanh

- Thời lượng: 05 phút/chương trình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên là 2.000 triệu đồng (Hai tỷ đồng chẵn), từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 phân bố cho Cục Thông tin cơ sở tại Quyết định số 1317/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 8 - 9: Xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; thành lập Hội đồng nghiệm thu sản phẩm tuyên truyền.

- Tháng 10 - 12: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng; Tổ chức sản xuất, nghiệm thu sản phẩm tuyên truyền và phát sóng trên Kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn quốc; Ban hành văn bản gửi Sở TT&TT các tỉnh, thành phố để chỉ đạo phát sóng trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.

- Tháng 12: Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán hợp đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.