Open navigation

Quyết định 1701/QĐ-BTC ngày 23/08/2022 Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 chế độ báo cáo thay thế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2178/QĐ-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
 -
 B trưởng Hồ Đức Phc (để b/c);
 - V
ăn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, TCNH(6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THAY THẾ

STT

Tên Báo cáo định kỳ được thay thế

Báo cáo định kỳ thay thế

Văn bản QPPL quy định nộdung thay thế chế đ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Điều 10 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện từ có thưng dành cho người nước ngoài

2

Báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Báo cáo nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi đin tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Điều 10 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưng dành cho người nước ngoài

PHẦN II. CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

1. Tên báo cáo: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Đối tượng thực hiện báo cáo: các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưng dành cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP;

- Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính; Sở Tài chính và Cục Thuế địa phương;

- Tần suất thực hiện báo cáo: hàng năm;

- Văn bản quy định chế độ báo cáo: Điều 10 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

2. Tên báo cáo: Báo cáo nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Đối tượng thực hiện báo cáo: các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưng dành cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP;

- Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao) và Cục Thuế địa phương;

- Tn sut thực hiện báo cáo: hàng quý, hàng năm;

- Văn bản quy định chế độ báo cáo: Điều 10 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.