Open navigation

Công văn 5926/VPCP-CN ngày 09/09/2022 Thực hiện Nghị định 47_2020_NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5926/VPCP-CN

V/v thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8675/BGTVT-VT ngày 22 tháng 8 năm 2022 về kết quả rà soát Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân, doanh nghiệp hiu và chấp hành tốt các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có khoản 4 Điều 1 Nghị định số 47/2022/NĐ-CP (bổ sung khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) quy định về Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách; không làm ách tắc hoạt động kinh doanh vận tải và ảnh hưởng đến người dân, không để xảy ra trục lợi cá nhân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: CA, GTVT, TP, TTTT;
 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
 TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
 - Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ 
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.