Open navigation

Công văn 8404/BTC-TCT ngày 23/08/2022 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8404/BTC-TCT

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1495/CTBNI-TTHT ngày 11/5/2022 của Cục Thuế tnh Bắc Ninh về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định hiệu lực thi hành về hóa đơn, chng từ điện tử;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 8, Điều 9 và điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Từ 01/07/2022, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, theo đó, hóa đơn bán hàng điện tử là hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăntheo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động, trong đó, có xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Việc lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhằm mục đích chuyn dữ liệu doanh thu xuất khẩu cho cơ quan thuế để thực hiện việc qun lý.

Về trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì thng nht với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1495/CTBNI-TTHT ngày 11/5/2022: Từ ngày 01/7/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sn phm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là thời điểm chuyn giao quyn s hu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Thuế tnh Bắc Ninh được biết./.


Nơi nhận:
- N trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Lưu: VT, TCT (VT, CS(6)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.