Open navigation

Công văn 4276/TCHQ-CNTT ngày 12/10/2022 Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4276/TCHQ-CNTT

V/v triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 06/10/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1026/BTC-THTK về việc triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính, trong đó công bố ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Để triển khai nhiệm vụ nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia cũng như ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung như sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2022 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tại các đơn vị:

- Đối với các đơn vị đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Đề nghị đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng Kế hoạch đã ban hành.

- Đối với các đơn vị chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gồm: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Bình Phước: Đề nghị khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong tháng 10/2022 và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Thúc đẩy triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan, đặc biệt trong tháng 10/2022 như:

- Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các buổi tọa đàm, tham luận giữa cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác cung cấp chuyển đổi số để giới thiệu và chia sẻ các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan, bao gồm các hoạt động: (i) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số trong toàn ngành, (ii) Đăng tin bài, phỏng vấn, tuyên truyền liên quan đến hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan trong thời gian vừa qua và Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày chuyển đổi số quốc gia (theo banner mẫu của Bộ TTTT đăng tải tại website http://dx.gov.vn) trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan và Cổng thông tin điện tử tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong tháng 10/2022.

4. Thực hiện báo cáo về các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính:

Đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính của đơn vị mình và gửi về Tổng cục Hải quan (qua đầu mối Cục CNTT và Thống kê Hải quan) trong ngày 26/10/2022.

Cục CNTT và Thống kê Hải quan thực hiện báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan trong Báo cáo tháng 10 về nhiệm vụ chuyển đổi số theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT,CNTT(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.