Open navigation

Công văn 83/TB-BHXH ngày 12/01/2023 Lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

 THÔNG BÁO

LÃI SUẤT ĐẦU TƯ BÌNH QUÂN VÀ LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

Bo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2022 là 4,19%/năm.

- Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 30/12/2022 là 9,61%/năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho các đơn vị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
 - BHXH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc Phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
 - Ban Quản lý Thu - 
Sổ, Thẻ, Vụ TC-KT;
 - Trung tâm Công nghệ 
thông tin;
 - Lưu: VT, ĐTQ
.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ QUỸ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Ngô Thị Bích Hạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.