Open navigation

Công văn 2319/VPCP-KSTT ngày 14/04/2022 Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2319/VPCP-KSTT

V/v hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về việc “Xây dựng tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh” (điểm e khoản 2 Mục V Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng (Phụ lục kèm theo và đăng tải trên trang tin thutuchanhchinh.vn).

Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tại Bộ, ngành, địa phương mình.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các Đồng chí./.


Nơi nhận:
Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
 - Lưu: VT, KSTT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.