Open navigation

Quyết định 270/QĐ-TCT ngày 10/03/2022 Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quđịnh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chtiết thhành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định 1965/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-TCT, ngày 31/12/2021 của Tng cục trưởng Tổng cục Thuế, về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Thuế theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TVQT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Vũ Chí HùngPHỤ LỤC I

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2022
(Kèm theo Quyết định số 270
/QĐ-TCT ngày 10/3/2022)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Số lượng

Giao dự toán chi NSNN năm 2022

Ghi chú

 

DỰ TOÁN CHI NSNN

 

176.124.467

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

 

176.124.467

 

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

 

175.802.666

 

1.1

Qu lương

 

113.379.666

 

1.2

Chquản lý hành chính theo định mức

 

29.568.000

 

1.3

Các khoản chi ngoài định mức

 

32.855.000

 

a

Các khoản chi ngoài định mức không tính tiết kiệm

 

1.384.000

 

 

Chi đóng niên lim

 

1.384.000

 

b

Các khoản chi ngoài định mức khác

 

31.471.000

 

II

Kinh phí chi ứng dụng CNTT, mua sắm, sa chữa tài sản

1

321.801

 

2

Chi mua sắm tài sản

1

321.801

 

 

Biu tượng logo, Quốc huy

1

200.000

 

 

Thiết bị hội nghị trực tuyến

 

121.801

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.