Open navigation

Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 29/03/2023 Phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂM ANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 248/TTr-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2023 và Tờ trình số 329/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh tại tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Tâm Anh tại tỉnh Long An theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, NV, TC, KHĐT;
- UBND tỉnh Long An;
- Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2). ĐND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Hồng Hà

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.