Open navigation

Công văn 5386/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2022 Chính sách thuế thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5386/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế, thủ tục HQ hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trả lời công văn số 2432/HQHNN-KTSTQ ngày 07/9/2022, công văn số 2546/HQHNN-KTSTQ ngày 21/9/2022 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh báo cáo vướng mắc về việc thông báo Danh mục miễn thuế và nhập khẩu hàng hóa theo mã loại hình A41, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thông báo Danh mục miễn thuế

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về “Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu” thì:

“a) Tổ chức, cá nhân s dng hàng hóa (ch dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ cơ sở đóng tàu; tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí) sau đây gọi chung là ch dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu min thuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khu hàng hóa miễn thuế mà nhà thu chính hoặc nhà thu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khu hàng hóa thì nhà thầu, công ty cho thuê tài chính s dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã thông báo với cơ quan hải quan; ”

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hà Nam Ninh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên về “tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa”, đối chiếu với thực tế hoạt động cụ thể của Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam để xem xét xác định đối tượng thông báo đăng ký Danh mục miễn thuế đúng quy định.

2. Về việc nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A41

a) Trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh được cấp ngày 05/2/2018 thì Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam hoạt đng theo ủy quyền của Công ty TNHH YKK Việt Nam. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra, rà soát nội dung ủy quyn và thời điểm ủy quyn của Công ty TNHH YKK Việt Nam để xác định việc nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu của Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam đúng quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP, xử lý trường hợp nhập khẩu hàng hóa trước khi được ủy quyền (nếu có) theo quy định.

b) Trường hợp nhập khẩu để phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, nếu Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam đứng tên trên các chứng từ như Hợp đồng, vận đơn và là chủ hàng theo quy định của pháp luật Hải quan thì không cần ủy quyền của Công ty TNHH YKK Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
 - Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam - Khu Công nghiệp Đông Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, t
nh Hà Nam (thay trả lời công văn s 1509/YKK-HN ngày 15/9/2022, công văn số 1210/YKK-HN ngày 12/10/2022);
- Cục GSQL (để theo dõi);
 - Lưu: VT, TXNK (03b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.