Open navigation

Công văn 5579/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2022 Thuế nhập khẩu dự án có vốn đầu tư nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5579/TCHQ-TXNK

V/v thuế nhập khẩu dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

 Kính gi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9825/HQHP-TXNK ngày 18/10/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc thực hiện Danh mục miễn thuế đối với dự án của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Vinfast, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (văn bản có hiệu lực tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu của dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast), nay là điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định các đối tượng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đ tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ số thứ tự 16 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, nay là số thứ tự 16 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khu trong thời hạn 05 năm, k từ khbắt đầu sản xut”.

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về nguyên tc xây dựng Danh mục miễn thuế: “...b) Hàng hóa phi thuộc đi tượng được miễn thuế theo quy định tại một trong các trường hợp quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoán 15, khoản 16 và khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sn xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế.

c) Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần cho dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từng hạng mục, tng tổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dự án, cơ sở sn xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa min thuế, sau đây gọi chung  dự án ”.

Căn cứ khoản 6, khoản 7 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan và ch dự án trong việc thông báo Danh mục miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên thì Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, đảo Cát Hải, Hải Phòng của Công ty Vinfast là dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất dược nhập khẩu để sản xuất của dự án.

Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất dược nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất phải phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án. Ch dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa này.

Trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động, cơ quan hải quan thực hiện thu hồi, thông báo cho ch dự án điều chỉnh Danh mục miễn thuế, dừng làm thủ tục miễn thuế, thu hồi số tiền thuế đã miễn phù hợp với dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp thực tế của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast để thực hiện.

Tng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hi Phòng biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.