Open navigation

Công văn 627/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2023 Chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/TCHQ-TXNK

V/v chính sách thuế đối với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH WITS VINA.
(Địa chỉ: Lô CN7, Khu công nghiệp Điềm Thụy-khu A, phường Hồng Tiến,
 TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 20122022/CV-WITS ngày 20/12/2022 của Công ty TNHH WITS VINA về chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH12 quy định: “... hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước” thuộc đối tượng chịu thuế; “...hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan” thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH12 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 20 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định: “Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu

Căn cứ khoản 11 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường nội địa. Hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng điều kiện là khu phi thuế quan theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH12) không thuộc đối tượng phải nộp thuế nhập khẩu; trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH12 và các văn bản hướng dẫn không có quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất.

Đề nghị Công ty TNHH WITS VINA nghiên cứu các quy định nêu trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH WITS VINA được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.