Open navigation

Công văn 5392/BXD-QHKT ngày 28/11/2022 Hướng dẫn giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc tài trợ quản lý sử dụng chi phí lập quy hoạch

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5392/BXD-QHKT

V/v hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tài trợ, quản lý, sử dụng chi phí lập quy hoạch

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3641/UBND-KT ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân tnh Sơn La đề nghị hướng dẫn gii quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tài trợ, quản lý, sử dụng chi phí lập quy hoạch. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1Về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022 gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Trong đó, hướng dẫn cụ thể quy định pháp luật về kinh phí cho công tác lập tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

2. Kinh phí lập quy hoạch chi tiết các dự án theo hình thức kinh doanh đối với khu vực đô thị thực hiện theo khoản 1 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

3. Điều kiện để xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch xây dựng để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tài trợ, quản lý, sử dụng chi phí lập quy hoạch để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Vụ trưng Vụ QHKT (để b/c);
- Sở XD tỉnh Sơn La;
- Lưu VT, QHKT (L06).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hồ Chí Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.