Open navigation

Công văn 315/GSQL-GQ4 ngày 13/03/2023 Vướng mắc Chứng từ chứng nhận xuất xứ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/GSQL-GQ4

V/v vướng mắc CTCNXX

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistic Việt Nam 
(Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà Toserco Building, 273 Phố Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số VLA/01032023 đề ngày 6/3/2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về thời điểm nộp Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid 19), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính đang còn hiệu lực thi hành. Căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Bộ Trưởng Bộ Tài chính sẽ công bố chấm dứt hiệu lực của Thông tư này theo quy định tại Điều 5 của Thông tư.

Đề nghị Hiệp hội liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan cho lô hàng để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.