Open navigation

Công văn 401/BCT-KHCN ngày 19/04/2019 Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18_2019_QĐ-TTg

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/BCT-KHCN

V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ)

Trả lời công văn số 84/BKHCN-ĐTG ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg), căn cứ các tài liệu gửi kèm công văn số 84/BKHCN-ĐTG nêu trên, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về giải trình sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hồ sơ gửi kèm chưa thể hiện đầy đủ, rõ ràng sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, yêu cầu Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam bổ sung, giải trình rõ một số nội dung sau:

- Đánh giá chi tiết về tính đồng bộ về công nghệ, kỹ thuật của máy móc đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu so với máy móc thiết bị hiện có đang hoạt động tại Công ty. Bổ sung nội dung so sánh tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn và giá của các máy đã qua sử dụng so với máy mới cùng chủng loại.

- Theo báo cáo giải trình của Công ty về sự cần thiết nhập thiết bị đã qua sử dụng: “việc mua máy mới đòi hỏi rất nhiều thời gian và cần thẩm định theo tiêu chuẩn chất lượng gắt gao của tập đoàn”; Đề nghị làm rõ việc mua máy cũ đã qua sử dụng được thẩm định theo tiêu chuẩn chất lượng như thế nào để phù hợp với yêu cầu nêu trên của doanh nghiệp.

Mặt khác, doanh nghiệp mới chính thức đi vào sản xuất từ năm 2007, đến nay mới được 15 năm nhưng các máy móc được sử dụng đã bị hỏng, cần thay thế do phải vận hành quá tải và lỗi vận hành của công nhân. Trong khi đó, thời gian sử dụng còn lại của các thiết bị, máy móc đề nghị nhập khẩu chỉ còn 20 năm (trong điều kiện vận hành trong điều kiện bình thường với bảo dưỡng đầy đủ và điều khiển phù hợp), không đủ đảm bảo sử dụng đến hết gian hoạt động của Dự án. Điều đó dẫn tới tình huống phải xử lý các máy móc, thiết bị cũ nhập khẩu này trước khi Dự án hết thời hiệu (Thời gian hoạt động của Dự án đến ngày 18 tháng 4 năm 2056) và sẽ phải nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị khác thay thế.

2. Về pháp lý của hồ sơ, tài liệu

Để đảm bảo tính xác thực của hồ sơ, tài liệu, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát lại các hồ sơ, tài liệu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương đối với đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Các đơn vị: KH-TC, PC, XNK;
 - Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.