Open navigation

Công văn 6183/BTTTT-CXBIPH ngày 26/12/2022 Thông báo thực hiện thủ tục hành chính nhập khẩu thiết bị in từ ngày 01_01_2023

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6183/BTTTT-CXBIPH

V/v thông báo thực hiện TTHC nhập khẩu thiết bị in từ ngày 01/01/2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, thủ tục “Khai báo nhập khẩu thiết bị in” đã được công bố công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Hiện nay, đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2023 việc nâng cấp hệ thống phần mềm trên Cổng Một cửa quốc gia giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Hải quan chưa hoàn thành, vì vậy đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến các Cục, Chi cục Hải quan nội dung sau:

- Đối với các thiết bị in áp dụng hình thức tiếp nhận hồ sơ trên Cổng Một cửa quốc gia, kết quả sẽ trả bản giấy cho đến khi hoàn thành nâng cấp hệ thống phần mềm.

- Đối với các thiết bị chế bản (trước in) và gia công sau in hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bằng bản giấy cho cho đến khi hoàn thành nâng cấp hệ thống phần mềm.

- Các thiết bị trước in, in và gia công sau in khi nhập khẩu chỉ phải đáp ứng tiêu chí về tuổi thiết bị in được quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm;
 - Lưu: VT, CXBIPH (MS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thanh Lâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.