Open navigation

Công văn 3735/TCHQ-TXNK ngày 18/07/2023 Hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan để sản xuất xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3735/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan để SXXK

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;
 - Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 744/HQTH-NV ngày 18/4/2023 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, số 560/HQKG-NV ngày 08/4/2023 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, số 2131/HQLA-NV ngày 09/11/2022 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK nhưng được thương nhân nước ngoài gửi kho ngoại quan sau đó nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK từ kho ngoại quan vào thị trường nội địa (trước đó hàng có nguồn gốc là hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa)

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4826/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022 hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan sau đó nhập khẩu trở lại vào thị trường nội địa từ kho ngoại quan (trước đó hàng xuất khẩu có nguồn gốc là hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa). Các Cục Hải quan căn cứ công văn hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

2. Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tổng cục xem xét kiến nghị sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và các quy định có liên quan theo hướng miễn thuế đối với nguyên liệu, sản phẩm tại chỗ gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa để sản xuất hàng hóa sau đó xuất khẩu

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị nêu trên và sẽ nghiên cứu để báo cáo các cấp có thẩm quyền khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.

Trước mắt, Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022 về việc hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu và thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục GSQL (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK-CST (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.