Open navigation

Công văn 2155/BHXH-TTKT ngày 14/07/2023 Tiếp tục tăng cường phòng ngừa ngăn chặn phát hiện và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/BHXH-TTKT

V/v tiếp tục tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) như: 04 văn bản về tăng cường công tác thu, phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT[1]; 08 văn bản về chấn chỉnh, hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN và ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH[2]; 04 văn bản về tăng cường công tác giám định BHYT, chấn chỉnh các tồn tại trong công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT[3]; 02 văn bản về chấn chỉnh và hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính, trong đó có việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính giải quyết hưởng BHXH một lần[4]; 07 văn bản tăng cường, hướng dẫn về công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, kiểm tra thanh toán chi phí KCB BHYT[5]... Từ đó, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời; nhiều nội dung vướng mắc đã được BHXH Việt Nam giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số vụ việc vi phạm phức tạp, có tính chất hệ thống nhằm mục đích trục lợi quỹ BHXH, BHYT đã và đang được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam đã ban hành; đồng thời khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Quán triệt, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên cập nhật, cảnh giác và có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về BHXH, BHYT đang diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp; đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 với địa phương (Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ). Qua đó, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, lập hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Công văn số 239/BHXH-PC ngày 22/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố.

3. Tăng cường khai thác kết quả phân tích dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT, đánh giá, lựa chọn, chỉ rõ các cơ sở KCB có tình trạng gia tăng chi phí bất thường; tăng chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, gia tăng bất thường tỷ lệ chỉ định vào điều trị nội trú (so sánh với tỷ lệ vào viện bình quân chung trên địa bàn tỉnh hoặc các bệnh viện tương đương cùng mô hình, cùng hạng, cùng tuyến trên phạm vi toàn quốc); có ngày điều trị nội trú kéo dài không hợp lý; có hiện tượng thu gom người bệnh; sử dụng thuốc, vật tư y tế có giá trúng thầu cao so với địa phương khác cùng thời điểm... để tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ.

4. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng các chế độ BHXH, thanh toán chi phí KCB BHYT. Chủ động thống kê, rà soát, thường xuyên theo dõi tình hình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB, đặc biệt là các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp, người lao động. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan để tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh; nếu phát hiện sai phạm thì củng cố chặt chẽ hồ sơ, tài liệu và chuyển cơ quan Công an địa phương để tiếp tục điều tra xử lý.

5. Chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đối soát các trường hợp bất thường, rủi ro về hưởng BHXH, BHTN để kịp thời phát hiện các trường hợp lập hồ sơ giả, không nhằm trục lợi BHXH, BHTN.

6. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH. Báo cáo, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chấn chỉnh các đơn vị để tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Quy chế số 01/QCPH-BCA-BHXH ngày 21/01/2022 giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT và kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh; thường xuyên, linh hoạt trong hoạt động phối hợp, kịp thời trao đổi, cung cấp cho cơ quan Công an các thông tin, số liệu, hồ sơ, tài liệu hoặc các hiện tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT để xác minh, điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật và tinh thần Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV; đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan Công an tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất về BHXH, BHTN, BHYT nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

8. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu (Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng phòng, Giám đốc BHXH cấp huyện).

9. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Vụ Thanh tra - Kiểm tra theo dõi, định kỳ báo cáo việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu trước khi họp giao ban tháng.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, TTKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

 


[1] Công văn số 2243/BHXH-TST ngày 17/8/2022, Công văn số 2861/BHXH-TST ngày 07/10/2022, Công văn số 3511/BHXH-TST ngày 18/11/2022, Công văn số 479/BHXH-TST ngày 24/02/2023.

[2] Công văn số 1973/BHXH-CSXH ngày 24/5/2017, Công văn số 571/BHXH-CSXH ngày 28/02/2019, Công văn số 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019, Công văn số 1017/BHXH-CSXH ngày 27/3/2020, Công văn số 1164/BHXH-CSXH ngày 13/4/2020, Công văn số 711/BHXH-TTKT ngày 29/3/2021, Công văn số 1511/BHXH-CSXH ngày 01/6/2021, Công văn số 3103/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021.

[3] Công văn số 247/BHXH-CSYT ngày 27/01/2022, Công văn số 2444/BHXH-CSYT ngày 07/9/2022, Công văn số 874/BHXH-CSYT ngày 30/3/2023, Công văn số 1495/BHXH-CSYT ngày 24/5/2023.

[4] Công văn số 2373/BHXH-VP ngày 29/8/2022, Thông báo số 373/TB-BHXH ngày 15/02/2023.

[5] Công văn số 1844/BHXH-TTKT ngày 29/6/2021, Công văn số 133/BHXH-TTKT ngày 14/01/2022, Công văn số 1875/BHXH-TTKT ngày 12/7/2022, Công văn số 2429/BHXH-TTKT ngày 06/9/2022, Công văn số 4042/BHXH-TTKT ngày 29/12/2022, Công văn số 500/BHXH-TTKT ngày 27/02/2023, Công văn số 1205/BHXH-TTKT ngày 26/4/2023.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.