Open navigation

Công văn 2292/TCT-CS ngày 08/06/2023 Hướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên mới

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/TCT-CS

V/v hướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Trả lời Công văn số 2206/STC-GCS ngày 20/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh An Giang về xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên mới chưa quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật thuế tài nguyên;

- Căn cứ quy định tại tiết b điểm 5.1 khoản 5 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Căn cứ quy định nêu trên, hàng năm UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên để ban hành áp dụng cho năm tiếp theo liền kề. Việc xây dựng giá tính thuế của loại tài nguyên được căn cứ các tài liệu, chứng từ... mua bán của loại tài nguyên trên thị trường địa phương và thị trường của địa phương lân cận.

Đối với loại tài nguyên mới (bùn), chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên của Bộ Tài chính và gặp khó khăn trong việc xác mã nhóm, loại tài nguyên, tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên; đơn vị tính đối với loại tài nguyên mới phát sinh (bùn), Tổng cục Thuế đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng liên quan ở địa phương căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên mới phát sinh.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài chính tỉnh An Giang được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.