Open navigation

Công văn 4099/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2023 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4099/TCHQ-TXNK

V/v thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam. 
(Đ/c: 693 Quang Trung, P.8, Q. Gò vấp, TP. H Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhn được công văn số 1369/CST-GTGT ngày 20/7/2023 của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) về việc chuyển công văn số 130/MBV-2023 ngày 15/6/2023 của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam (Cty MBV) đề nghị xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) xe ô tô chạy bng xăng kết hợp năng lượng điện nhập khẩu (PHEV). Về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “2. Đối với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khu được miễn, giảm thuế nhập khu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khu được miễn, giảm. Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra; ”

Căn cứ điểm 4đ khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, b sung Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12: “Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% s năng lượng sử dụng” có mức thuế suất thuế TTĐB Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định: “Xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại Điểm 4đ Biu thuế tiêu thụ đặc biệt là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có t lệ xăng pha trộn không quá 70% tng số nhiên liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số ch ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam.”

Bộ Tài chính đã có công văn số 7109/BTC-CST ngày 3/6/2010 gửi các Bộ, ngành, Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương về chính sách thuế TTĐB đi với loại xe bằng xăng kết hợp năng lượng điện, theo đó: “Đi với loại xe chạy bng xăng kết hợp năng lượng điện, việc xác định t lệ xăng s dụng theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất không quá 70% s năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số ch ngi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp nhập khu xe ô tô, doanh nghiệp sản xuất lp ráp ô tô trong nước có trách nhiệm cung cp cho cơ quan hải quan, cơ quan thuế tài liệu của nhà sn xuất v mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe đ làm căn cứ xác định thuế suất thuế TTĐB và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cp”.

Từ các cơ sở nêu trên, chính sách thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bng xăng kết hợp với năng lượng điện đã được quy định cụ th tại Luật thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với trường hợp của Công ty MBV, để được xác định xe ô tô thuộc đối tượng tại điểm 4đ khon 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB s 27/2008/QH12, đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu hàng hóa, các quy định về pháp luật thuế TTĐB hiện hành và hướng dẫn cụ thể tại công văn số 7109/BTC-CST ngày 3/6/2010 của Bộ Tài chính, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất về mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe đ làm căn cứ xác định thuế sut thuế TTĐB và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp để cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu xem xét giải quyết theo quy định.

Tng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - P
TCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.