Open navigation

Công văn 146/BCT-ĐTĐL ngày 11/01/2023 Công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/BCT-ĐTĐL

V/v công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023 

 Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 6471/EVN-TTĐ+TCKT+KTSX ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về nhu cầu dịch vụ phụ trợ. Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia, Bộ Công Thương thống nhất với danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen theo đề xuất của EVN tại Văn bản số 6471/EVN-TTĐ+TCKT+KTSX nêu trên.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Điều độ HTĐ QG;
 - Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đặng Hoàng An

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.