Open navigation

Công văn 3627/TCT-CS ngày 17/08/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3627/TCT-CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 01/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu quy định tại Điều 50 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP nêu trên về chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khi xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bảo hiểm.

Qua công tác quản lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền hỗ trợ, tiền thưởng mà các ngân hàng nhận được khi ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số nội dung sau:

Căn cứ quy định tại khoản 25 Điều 3, khoản 4 Điều 5, Điều 112, Điều 116 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 10%.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thanh tra, kiểm tra căn cứ các quy định trên và căn cứ thực tế hợp đồng giữa Ngân hàng và Công ty bảo hiểm xác định bản chất các khoản tiền mà Ngân hàng nhận được từ các Công ty bảo hiểm để xác định nghĩa vụ thuế tương ứng và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp các khoản tiền mà ngân hàng nhận được từ Công ty bảo hiểm khi ký kết và triển khai hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm, nếu xác định là khoản tiền để ngân hàng thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo cho Công ty bảo hiểm thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định; nếu xác định là tiền hỗ trợ (không phải để thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty bảo hiểm) thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục QLGSBH, Vụ CST, PC - BTC;
- Cục TTKT, Cục Thuế DNL, Vụ KK&KTT, PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.