Open navigation

Công văn 1064/LĐLĐ-TC ngày 11/09/2023 Lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/LĐLĐ-TC

V/v lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (sau đây gọi tắt là Công văn số 7823/QĐ-TLĐ).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đến Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và quận, huyện, Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện như sau:

1. Đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

2. Giao công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp cơ sở xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 và báo cáo tình hình thực hiện về Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính) trước 15/01/2024.

Trên đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị vui lòng phản ánh về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính) để được hướng dẫn.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VT, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Trần Đoàn Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.