Open navigation

Công văn 72573/CTHN-TTHT ngày 10/10/2023 Chính sách thuế và hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72573/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế và hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
(Địa chỉ: 77 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội -MST: 0102330494)

Trả lời công văn số 947/CVTW ghi ngày 28/09/2023 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hỏi về chính sách thuế và hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

+ Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 8 quy định loại hóa đơn

“Điều 8. Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gom các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn hán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá tr gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

- Bán hàng hóa, cuncấp dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

…”

+ Tại Khoản 3 Điều 15 quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

“Điều 15. Đăng ký, thay đi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

.…

3. Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

…”

+ Tại Khoản 1 Điều 59 quy định hiệu lực thi hành:

“Điều 59. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Học viện Âm nhạc Quốc, gia Việt Nam khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì sử dụng hóa đơn bán hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, đơn vị phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trưng hợp còn vưng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hưng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra s 3 đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng TTKT 3;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT (2
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.