Open navigation

Công văn 3964/BHXH-TST ngày 07/08/2023 Xác nhận thông tin số tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3964/BHXH-TST

V/v xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
 - Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 2381/BHXH-TST ngày 03/8/2023 về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT và Công văn số 1619/CNTT-PM ngày 03/8/2023 về việc nâng cấp chức năng trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (đã gửi trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành eoffice.vss.gov.vn). BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và người tham gia thực hiện:

- Cập nhật ngay thông tin người tham gia khi nộp tiền đóng BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu và cung cấp Mã xác nhận, thông tin cho người tham gia (họ và tên, mã số BHXH, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia, số tháng đóng) bằng các hình thức: thông báo trực tiếp, tin nhắn, email, bản giấy,...

- Hướng dẫn người tham gia tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 1619/CNTT-PM của BHXH Việt Nam.

2. Giao phòng Truyền thông, BHXH các huyện phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và các đơn vị có liên quan truyền thông về việc tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia thông qua các Tổ chức dịch vụ thu trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để cùng phối hợp đối chiếu, kiểm tra về thời gian nộp tiền, số tiền đóng vào quỹ BHXH, BHYT của nhân viên và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

3. Trước 08h00 hàng ngày, BHXH huyện kết xuất bản Tổng hợp số tiền thu BHXH, BHYT theo mã xác nhận (Mẫu 01-XN ban hành kèm theo Công văn số 2381/BHXH-TST của BHXH Việt Nam) của ngày hôm trước liền kể, gửi Tổ chức dịch vụ thu trên hệ thống phần mềm kết nối với cơ quan BHXH.

Yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- GĐ, các PGĐ BHXH TP;
- UBND các Q, H, Tx (để quan tâm c/đ);
- Các Tổ chức dịch vụ thu (để p/h)
- Phòng TT: Đăng cổng TTĐT BHTP;
 - Lưu: VT, TST.

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.