Open navigation

Công văn 4271/BVHTTDL-ĐA ngày 10/10/2023 Đề nghị cung cấp số liệu phim truyện Việt Nam sản xuất và phim truyện nhập khẩu được phép phổ biến

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/BVHTTDL-ĐA

V/v đề nghị cung cấp số liệu phim truyện Việt Nam sản xuất và phim truyện nhập khẩu được phép phổ biến

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư quy định điều kiện được cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và xin ý kiến góp ý của các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành có liên quan; các cơ sở điện ảnh, các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động trực tiếp của Thông tư (Công văn số 3276/BVHTTDL-ĐA ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, để bảo đảm tính khả thi khi xây dựng các quy định tại dự thảo Thông tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu liên quan đến số lượng phim truyện Việt Nam và phim truyện nhập khẩu do các cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn quản lý của mình đã sản xuất và nhập khẩu được phép phổ biến từ năm 2018 đến năm 2022:

Năm

Số lượng phim truyện Việt Nam
 sản xuất

Số lượng phim truyện
 nhập khẩu

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

Đơn vị tính: phim

Văn bản cung cấp số liệu xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Chuyên viên: Nguyễn Mai Anh, Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội); đồng thời gửi qua hòm thư điện tử: maianhnguyen2806@gmail.com trước ngày Thứ Hai, 23 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp. Số liệu do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp là một trong những căn cứ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
 - Lưu: VT, ĐA, MA (70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Tạ Quang Đông

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.