Open navigation

Công văn 5549/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5549/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH TM DV cơ khí Huỳnh Bằng.
(số 36 đường số 2, khu phố 2, TP.Thủ Đức, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/092023-HBC ngày 18/9/2023 của Công ty TNHH TM DV cơ khí Huỳnh Bằng đề nghị hướng dẫn việc gim thuế GTGT đối với nhập khẩu theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tại Phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP - Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công ngh thông tin có quy định Mục IV - Nhóm sản phẩm thiết bị điện t chuyên dùng.

Căn cứ quy định Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP nêu trên, trưng hợp hàng hóa nhập khu ca Công ty nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%

Ngoài ra, về việc thực hiện thuế GTGT đối với thiết bị điện t chuyên dùng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV cơ khí Huỳnh Bng biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khu hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.