Open navigation

Công văn 76785/CTHN-TTHT ngày 27/10/2023 Chính sách thuế đối với tài sản điều chuyển khi tách công ty

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76785/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với tài sản điều chuyển khi tách công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Trung Tín
(Địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam - MST: 0101040048)

Ngày 15/09/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 283/CV-TT ghi ngày 13/09/2023 của Công ty Cổ phần Trung Tín (sau đây gọi tt là Công ty) vướng mắc về chính sách thuế đối với tài sản điều chuyển khi tách công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 199 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về tách công ty.

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

...6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”.

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khchia, tách, hợp nhất sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyn giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất; sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hưng dẫn tại khoản 6 Điều này.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Trung Tín thực hiện tách thành 03 công ty cổ phần: Công ty CP Trung Tín có trụ sở Hà Nội, Công ty CP tại Bắc Giang, Công ty CP tại Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật về chia tách doanh nghiệp thì:

- Đối với kê khai, nộp thuế GTGT: Trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sn, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân: nếu tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá tr ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT; nếu điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định.

- Đối với vướng mắc về cách hạch toán kế toán đối với tài sản điều chuyển ở công ty bị tách và công ty được tách không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán của Bộ Tài chính đ được hưng dẫn.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hưng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Trung Tín được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT7;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT,TTHT(2
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.