Open navigation

Công văn 8589/VPCP-KTTH ngày 02/11/2023 Khó khăn liên quan đến thủ tục xuất khẩu sang Ấn Độ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8589/VPCP-KTTH

V/v khó khăn liên quan đến thủ tục xuất khẩu sang Ấn Độ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ nhận được Báo cáo số 624/2023/TTĐT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ điểm thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có nội dung: “Hàng loạt doanh nghiệp gặp khó về thủ tục xuất sang Ấn Độ” tại trang 3 (Báo cáo của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có gửi Bộ Công Thương).

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương nghiên cứu xử lý việc báo chí phản ánh.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTTH(3). TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.