Open navigation

Công văn 7418/TLĐ-TC ngày 07/09/2023 Hướng dẫn doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7418/TLĐ-TC 

V/v hướng dẫn doanh nghiệp đóng KPCĐ qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
 - Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Căn cứ Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tập trung qua tài khoản công đoàn Việt Nam tại ngân hàng Vietinbank;

Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tập trung qua tài khoản công đoàn Việt Nam mở tại Agribank;

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Vietinbank và Agribank chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, cụ thể mắc một số lỗi như sau: Doanh nghiệp đóng KPCĐ, khi lập UNC nhưng tên tài khoản nhận tiền chưa đúng, nội dung chuyển tiền không rõ ràng, chưa đúng cú pháp chuyển tiền (thiếu hoặc sai mã số thuế của đơn vị nộp tiền, thiếu hoặc sai tên đơn vị nộp tiền) hoặc doanh nghiệp đóng KPCĐ khi CĐCS và công đoàn cáp trên chưa đăng ký thông tin các cấp công đoàn tại ngân hàng… Vì vậy, số KPCĐ doanh nghiệp đã nộp về tài khoản Công đoàn Việt Nam không được phân bổ tự động về các cấp công đoàn theo quy định. Số KPCĐ 2% doanh nghiệp đã đóng còn 100% trên tài khoản của Công đoàn Việt Nam (chưa phân bổ được về cho các cấp) hoặc còn 75% trên tài khoản Công đoàn Việt Nam (đã phân bổ được cho 3 cấp trên nhưng chưa phân bổ được cho CĐCS). Do đó, để các cấp công đoàn nhận được phần KPCĐ theo tỷ lệ quy định, căn cứ vào đề nghị của đơn vị, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn đã phải phối hợp với Vietinbank và Agribank thực hiện phân bổ thủ công, ảnh hưởng đến tính kịp thời về nguồn kinh phí hoạt động của các cấp công đoàn.

Để đảm bảo tính kịp thời về nguồn kinh phí cho các cấp hoạt động, đặc biệt là CĐCS, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiếp tục phối hợp cùng các chi nhánh Vietinabank, Agribank, BIDV tổ chức hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin đóng KPCĐ theo đúng Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 18/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng Liên đoàn thông báo để các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TC. 

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
 Nguyễn Minh Dũng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.