Open navigation

Công văn 4321/TCT-CS ngày 29/09/2023 Chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4321/TCT-CS

V/v: chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại tổng hợp Phú Lộc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/PL ngày 04/12/2022 của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tng hp Phú Lộc (gọi tắt là Công ty Phú Lộc) về việc kê khai và nộp thuế khi Doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Điều 2 và Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản thì người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Đức Toàn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, được phép hợp tác với Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại tổng hợp Phú Lộc khai thác tài nguyên và có quy định riêng về người nộp thuế thì người nộp thuế tài nguyên được xác định theo văn bản hợp tác đó theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với phí bảo vệ môi trường: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty c phần xây dựng và Thương mại tổng hợp Phú Lộc căn cứ vào hồ sơ cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
 - Lưu: VT, CS
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.