Open navigation

Công văn 4888/TCT-DNNCN ngày 02/11/2023 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4888/TCT-DNNCN

V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4646-CV/HVCTQG ngày 31/08/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình KX.02/21-25. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm g.4 và điểm g.8 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

...g.4) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy.

...g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các cá nhân thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận được thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, các báo cáo chính trị, tham gia các đoàn kiểm tra giám sát và nghiên cứu công trình khoa học thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Nhà nước đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại điểm g.4 và điểm g.8 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp các cá nhân nhận được thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia đề tài, đề án không đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại điểm g.4 và điểm g.8 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Vụ CS, Vụ PC, Vụ I, Vụ TCHCSN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.