Open navigation

Công văn 2212/TCT-CS ngày 05/06/2023 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số2212/TCT-CS 

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng.
(Địa chỉ: Lô K, đường số 6, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản của Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng vướng mắc về hóa đơn (Đơn phản ánh kiến nghị số: 20230406.0129). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về giá tính thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp.

Khi thực hiện bán hàng hóa, dịch vụ thì thực hiện theo quy định về nguyên tắc lập hóa đơn và giá tính thuế GTGT như trên.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đà Nng để rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty quan tâm góp ý khi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xây dựng, sửa đổi văn bản quy định về hóa đơn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
 - Cục Thuế TP Đà 
Nẵng;
- VP, Vụ PC, Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS
. (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.