Open navigation

Công văn 344/TB-VPCP ngày 22/08/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 120_2016_NĐ-CP quy định chi

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2016/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2016
CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH
 MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí (dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Ngoại giao, Công An, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận yêu cầu Bộ Tài chính như sau:

1. Tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ, bảo đảm bám sát các quy định về phạm vi, đối tượng, thẩm quyền... tại Luật phí và lệ phí và các pháp luật liên quan.

2. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 28 tháng 7 năm 2023.

3. Báo cáo các nội dung trên trước ngày 30 tháng 8 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ, cơ quan: TC, CA, TP, NG, KHCN, TTTT, GTVT, NNPTNT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
 - Lưu: VT, KTTH (2)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.