Open navigation

Công văn 3691/TCHQ-KĐHQ ngày 17/07/2023 Hướng dẫn lấy mẫu thép không gỉ

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3691/TCHQ-KĐHQ

V/v hướng dẫn lấy mẫu thép không gỉ

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hi quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân loại sơ bộ và phương pháp lấy mẫu mặt hàng thép không gỉ như sau: 

1. Phân loại sơ bộ

(i) Sử dụng “Nam châm” (mức độ hút, bám dính) để phân loại sơ bộ đối với các mẫu thép không gỉ có mác thép 201, 304, 410 và 430:

Thép không gỉ mác 410, 430 có hiện tượng hút và bám dính mạnh.

- Thép không gỉ mác 201, 304  hiện tượng không hút, không bám dính.

(ii) Sử dụng “Thước kẹp, thước cuộn” để đo các kích thước độ dày, chiều dài, chiều rộng của thép dạng tấm/cuộn; đường kính, mặt cắt ngang của thép dạng ống, thanh, que, ...

2. Phương pháp lấy mẫu

Chi cục trưởng các Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu để đảm bảo tính ngẫu nhiên, đại diện cho lô hàng hóa thực nhập: chỉ định đối tượng để lấy mẫu, vị trí lấy mẫu và chỉ đạo tổ chức thực hiện lấy mẫu tại địa điểm kiểm tra hải quan, mẫu theo quy định.

(i) Đối với mặt hàng thép không gỉ cán phẳng có liên quan đến xác định các chỉ tiêu “đã ủ hoặc xử lý nhiệt” thì thực hiện lấy mẫu gửi trưng cầu giám định như sau:

- Thực hiện kiểm tra bằng mắt thường tính đồng nhất của lô hàng về kích thước, nhãn mác thép, đặc điểm đóng gói, bảo quản, đồng thời kiểm tra tính liên tục của cuộn/tấm thép được chọn để lấy mẫu đảm bảo cuộn/tấm thép không được ghép từ các lá thép khác trên bề mặt (bóc lớp bao gói để quan sát mép cuộn/tấm thép, kiểm tra tính liên tục tại mép cuộn).

Hình cuộn thép không gỉ đã được bóc lớp bao gói tại mép cuộn

Trường hợp phát hiện cuộn/tấm thép được cuộn/ghép từ các lá thép (không liên tục), yêu cầu tháo dỡ các tấm thép không liên tục ra khỏi cuộn/tấm thép để lấy mẫu đại diện trên mỗi tấm thép khi lấy mẫu.

Các thông tin này phải được thể hiện trên phiếu 06/PGKQKT/GSQL trong hồ sơ hải quan.

- Vị trí lấy mẫu đại diện phải thể hiện đúng bề mặt thực tế của hàng hóa, bề mặt phải phẳng, không lồi lõm, cong vênh, biến dạng. Lấy kèm nhãn mác thép (nếu có) và chụp hình ảnh mẫu để lưu hồ sơ (hình ảnh mẫu phải thể hiện được cuộn/tấm thép lấy mẫu, mép cuộn, bề mặt, cạnh, mặt cắt, các góc cạnh của mẫu).

Lưu ý: Các mẫu thép không gỉ cán phẳng được cắt bằng cơ khí phải làm mát liên tục để đảm bảo không làm biến đổi tính chất lý, hóa của mẫu.

- Lấy 02 bộ mẫu trên cùng cuộn/tấm thép được chọn để lấy mẫu gửi trưng cầu giám định, mỗi bộ mẫu gồm 02 mẫu, mỗi mẫu có kích thước như sau:

Đối với thép có chiều rộng từ 400mm tr lên: lấy mẫu có kích thước tối thiểu 400mm x 400mm.

+ Đối với thép có chiều rộng dưới 400mm: lấy mẫu có kích thước tối thiểu chiều rộng x 800mm (chiều dài).

01 bộ mẫu gửi đi giám định, 01 bộ mẫu còn lại thực hiện lưu mẫu (phục vụ tái giám định nếu có).

(ii) Đối với mặt hàng thép không gỉ cán phẳng khác; thép không gỉ dạng ống, cuộn, thanh, que, dạng góc, khuôn, hình khác thực hiện lấy mẫu yêu cầu kiểm định thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017 hoặc lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - L
ãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
 - Các đơn vị thuộc TCHQ: QLRR, Thuế XNK, ĐTCBL, KTST
Q, GSQL, Văn phòng (để ph/h);
 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục KĐHQ (
để ph/h);
 - Lưu: VT, KĐH
(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Quốc Định

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.