Open navigation

Công văn 5419/TCT-CS ngày 04/12/2023 Đính chính Công văn 4998_TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5419/TCT-CS 

V/v đính chính công văn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH BCTC
(Đ/c: Số 311, 3 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12,
 thành phố Hồ Chí Minh);

Ngày 08/11/2023, Tổng cục Thuế có công văn số 4998/TCT-CS trả lời công ty TNHH BCTC về hóa đơn điện tử. Tại dòng thứ nhất nội dung căn cứ tại công văn đã trích dẫn: “Căn cứ khoản Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn.”

Do sơ suất, Tổng cục Thuế đính chính lại như sau: “Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn.” Các nội dung khác tại công văn số 4998/TCT-CS nêu trên không thay đổi.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH BCTC được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ (
để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
 - Các Vụ/ đơn vị: VP, KK, PC 
- TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.