Open navigation

Công văn 5685/TCT-KK ngày 14/12/2023 Tiếp nhận hồ sơ khai thuế hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5685/TCT-KK

V/v tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và một số người nộp thuế về vướng mắc trong việc xác định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (Phụ lục danh sách công văn vướng mắc đính kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2; khoản 8 Điều 43; khoản 1 Điều 45; điểm a khoản 1 Điều 72; khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về đối tượng áp dụng; hồ sơ khai thuế; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế; thẩm quyền quyết định hoàn thuế;

Căn cứ quy định tại Điều 4; điểm d khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13, khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) về người nộp thuế; khấu trừ thuế GTGT đầu vào; các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 27 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ hoàn thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài (sau đây gọi tắt là VPĐH) được thành lập để thực hiện dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí ở ngoài khơi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí đã ký giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với nhà thầu nước ngoài, VPĐH là người nộp thuế theo quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì VPĐH thực hiện khai thuế, hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí trong giai đoạn đầu tư tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 45 và khoản 1 Điều 72 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ tình hình quản lý thuế thực tế đối với người nộp thuế trên địa bàn để hướng dẫn người nộp thuế khai thuế, hoàn thuế dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí theo quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST Vụ PC (BTC);
- Lãnh đạo TCT;
- Vụ/đơn vị: CS, PC, DNL, TTKT, KTNB;
- VPĐH của Soco Exploration (Vietnam) Limited (đ/c: Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM);
- VPĐH Murphy Nha Trang Oil Co., Ltd (đ/c: Tầng 35 Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM);
- VPĐH Eni Vietnam B.v tại TP. HCM (đ/c: Lầu 19, Tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM);
- VPĐH của SK Earthon Co., Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh (Lô 16-2) (đ/c: Phòng 1010, Tầng 10, Tòa nhà Diamond Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM):
- VPĐH Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd. tại TP. HCM (đ/c: Lầu 28, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên HảiPHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG VĂN VƯỚNG MẮC
(Kèm theo Công văn số 5685/TCT-KK
 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Tổng cục Thuế)

1. Công văn số 6011/CTTPHCM-TTKT1 ngày 15/05/2023 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc xác định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT.

2. Công văn số 23-06-014/SEVL/FIN ngày 28/6/2023 của Văn phòng Điều hành của Soco Exploration (Vietnam) Limited về việc tạm dừng hồ sơ hoàn thuế GTGT.

3. Công văn số MNT/FIN/LET/JUL/23/136 ngày 06/7/2023 của Văn phòng Điều hành Murphy Nha Trang Oil Co., Ltd về hồ sơ hoàn thuế GTGT từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2022.

4. Công văn số EVN.O.138/VTT.AG.2023 ngày 20/06/2023 của Văn phòng Điều hành Eni Vietnam B.V tại TP. Hồ Chí Minh Lô 114 và Văn phòng Điều hành Eni Vietnam B.V tại TP. Hồ Chí Minh Lô 115/09 về các hồ sơ hoàn thuế GTGT của Hợp đồng dầu khí Lô 114 và Lô 115/09.

5. Công văn số SKEO/VAT/2023-02 ngày 15/9/2023 của Văn phòng Điều hành của SK Earthon Co., Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh (Lô 16-2) về xác định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT.

6. Công văn số VN-05_1PJ-23-LE-146 ngày 12/5/2023 của Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh về hoàn thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển của mỏ dầu khí Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc Hợp đồng chia sản phẩm để tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng, phát triển và sản xuất dầu khí tại Lô 05-1b & 05-1c./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.